За компанијата

Компанијата Бординг ДООЕЛ Виница е основана во 1996 година, во неа се вработени вкупно 80 лица и се наоѓа на површина од 3200 м2 затворена површина и 7500 м2 отворена површина.


Годишното производство изнесува од 5000 до 10 000 м3 трупци. Компанијата е 90% извозно ориентирана главно во Европската Унија како Германија, Словенија, Италија, но и Јапонија.


Главната цел на компанијата е да ги прати светските трендови во производството на дрво произведувајки елементи и граѓа, паркет и брикет, масивни плочи (finger-jointed and wide edge glued) како и фурнир (rotary cut).